woensdag 17 september 2014

Gedeelde mailboxen aanmaken Exchange Online


Binnen Office 365 zijn er meerdere manieren om gedeelde mailboxen aan te maken.
De meest uitgebreide en ‘veilige’ manier om een gedeelde mailbox aan te maken is om een gebruiker licentie aan te schaffen en deze in te stellen voor de gebruiker. Echter voor veel mailboxen zoals verkoop@domeinnaam.nl of personeelsvereniging@domeinnaam.nl zijn meerdere gebruikers verantwoordelijk en gaat het vaak om een interne mailboxen die niet teveel eisen stellen zoals back-up, archief etc..

Om een gratis gedeelde mailbox aan te maken (let op dit wordt niet ondersteund door Microsoft) kan er een gedeelde mailbox met Powershell worden aangemaakt.

Hoe doen we dit dan?

In een eerdere blog zie: http://www.martijnjuurlink.nl/ word uitgelegd hoe men verbinding kan maken met Powershell naar de Exchange Online omgeving. Nadat de verbinding is gelegd kan met de onderstaande commando’s gedeelde e-mailboxen aanmaken:

New-Mailbox -Name “info@domeinnaam.nl” -Alias info -Sharedprimarysmtpaddress “info@domeinnaam.nl

Om e-mailboxen te verwijderen kan er gebruikt worden gemaakt van:

Remove-Mailbox –Identity “mailbox@domeinnaam.nl

Nu de gedeelde e-mailbox is aangemaakt kunnen we met de onderstaande commando’s hier bepaalde rechten per gebruiker aangegeven zodat niet elke gebruiker de mailbox kan benaderen en/of gebruiken.

Add-MailboxPermission "info"User “gebruiker@domeinnaam.nl-AccessRights FullAccess

Add-RecipientPermission "info" -Trustee gebruiker@domeinnaam.nl-AccessRights SendAs

Na het aanmaken van gedeelde e-mailboxen is het mogelijk om gebruikers met bovenstaande commando’s toegang te verlenen of met onderstaande commando’s e-mails door te laten sturen naar interne of externe e-mailadressen.

Doorsturen naar een andere interne e-mailbox:

Set-Mailbox user@domain.com -ForwardingAddress dest_mailbox@domain.com

Doorsturen naar een externe e-mailbox:

Set-Mailbox user@domain.com -ForwardingSmtpAddress ext_mailbox@domain.com

Om het doorsturen te verwijderen kan er gebruikt worden gemaakt van

Set-Mailbox user@domain.com -ForwardingAddress $null  (intern e-mailadres)
Set-Mailbox user@domain.com -ForwardingSmtpAddress $null (extern e-mailadres)

maandag 8 september 2014

Reset alle rechten SharePoint 2013 farm naar bovenliggend - Powershell

 

# Set site collection URL
$URL = http://xxxxx/
# Load SharePoint PowerShell snap-in
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue
# Retrieve site collection
$sc = Get-SPSite $URL
# Enumerate site collection and reset permissions on all subsites and lists
ForEach ($web in $sc.AllWebs) {
    If ($web.Url -ne $URL) {
        $ws = Get-SPWeb $web.Url
        "Resetting subsite inheritance: $($ws.Url)"
        $ws.ResetRoleInheritance()
        $ws.Update()
        $ws.Dispose()
    }
    # Reset list permissions
    $lc = $web.Lists
    ForEach ($list in $lc) {
        "Resetting list inheritance: $($list.Title)"
        $list.ResetRoleInheritance()
        $list.Update()
    }
}

woensdag 16 juli 2014

Promoted links (aanbevolen koppelingen) meerdere regels

 

Eén van de nieuwe functionaliteiten van SharePoint 2013 is de Promoted links (aanbevolen koppeling) lijst die lijstitems op de pagina weergeeft als buttons.

Aanbevolen koppelingen

Deze functionaliteit biedt voor veel gebruikers overzicht in de structuur, mogelijkheden en eenvoud met het gebruik van tablets. (werkt helaas niet op mobiele telefoons).

Standaard worden de buttons getoond op 1 regel waarbij er 3 / 4 zichtbaar zijn en de overige verborgen worden.

image

Om alle buttons zichtbaar te maken kan er gebruik worden gemaakt van Javascript om de buttons op meerdere regels te tonen.

SharePoint designer:

1. Download Javascript  MultilinePromotedLinks
2. Open SharePoint designer en open de betreffende site.
3. Open ‘Basispagina’s (Masterpages)
4. Navigeer naar ‘Display Templates’
5. Upload het gedownloade javascript.

SharePoint 2013:

1. Bewerk de webpart op de betreffende site.
2. Kies ‘Tegels’ als ‘Geselecteerde weergave’
3. Onder ‘Diversen’ plaats de volgende code onder JS-koppeling

~sitecollection/_layouts/15/sp.init.js|~sitecollection/_catalogs/masterpage/display templates/MultilinePromotedLinks.js

image

dinsdag 15 juli 2014

Aanmelden als een andere gebruiker SharePoint 2013

 

Zoals velen waarschijnlijk al hebben gemerkt is in SharePoint 2013 niet meer mogelijk om vanuit het gebruikersmenu in te loggen als een andere gebruiker. Waar in SharePoint 2007 en 2010 deze knop wel beschikbaar is, is deze uit 2013 niet meer zichtbaar.

image

SharePoint 2010

 

image

 

 

 

SharePoint 2013

Waarom deze uit het menu is gehaald is onduidelijk, waardoor onderstaande acties niet worden ondersteund vanuit Microsoft maar soms wel vrij handig zijn voor ons beheerders en gebruikers.

De eerste en meeste eenvoudige manier zonder ‘maatwerk’ en tijdelijk is om de onderstaande direct achter de site URL te plakken.

http://<sharepoint url >/_layouts/15/closeConnection.aspx?loginasanotheruser=true

De tweede mogelijkheid is alleen beschikbaar voor beheerders en of gebruikers met toegang tot de back-end. LET OP deze aanpassingen worden niet ondersteund door Microsoft en is voor alle gebruikers en permanent.

1. Log in op de SharePoint 2013 back-end server en ga naar C:\Program Files\Common Files\Microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES

2. Open het bestand Welcome.ascx in bewerkmodus.

3. Plaats de onderstaande regels boven de code: id=”ID_RequestAccess”:

<SharePoint:MenuItemTemplate runat="server" ID="ID_LoginAsDifferentUser" Text="
<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuser%>" Description="
<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuserdescription%>"
MenuGroupId="100"
Sequence="100"
UseShortId="true"
/> 

 

 

 

woensdag 12 februari 2014

Creëer een SharePoint 2013 foundation Search Service Application Powershell

 

Vandaag kwam ik erachter bij een SharePoint Foundation 2010 naar 2013 migratie, zonder het uitvoeren van de ´Configurationwizard´ dat er geen mogelijkheid is via de browser om de ´Search Service Application´ aan te maken.  Het opnieuw draaien van de wizard was niet mogelijk omdat er alreeds een web applicatie was aangemaakt/hersteld.

Via: http://www.admin-enclave.com/de/solutions/sharepoint/108-howto-create-search-sharepoint-2013-foundation-application-via-powershell.html kwam ik bij onderstaande SharePoint powershell commando’s, voor het aanmaken van de ‘Search Service Application’

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance $env:computername
Start-SPEnterpriseSearchQueryAndSiteSettingsServiceInstance $env:computername
Creëer$serviceAppName = "Search Service Application"
$appPool=Get-SPManagedAccount -Identity "Domein\serviceaccount"
New-SPServiceApplicationPool -Name SearchApplicationPool -Account $appPool -Verbose
$saAppPool=Get-SPServiceApplicationPool -Identity SearchApplicationPool
$svcPool = $saAppPool
$adminPool = $saAppPool
$searchServiceInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance –Local
$searchService = $searchServiceInstance.Service
$bindings = @(“InvokeMethod”, “NonPublic”, “Instance”)
$types = @([string], [Type],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool])
$values = @($serviceAppName,
[Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplication],
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool]$svcPool,
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPIisWebServiceApplicationPool]$adminPool)
$methodInfo = $searchService.GetType().GetMethod(“CreateApplicationWithDefaultTopology”, $bindings, $null, $types, $null)
$searchServiceApp = $methodInfo.Invoke($searchService, $values)
$searchProxy = New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -Name “$serviceAppName Proxy” -SearchApplication $searchServiceApp
$searchServiceApp.Provision()

Resultaat de Search Service Application in de Central Administration.

Twitter Facebook Favorites More